Det finns goda möjligheter för den som är intresserad av ridning och trav att tjäna pengar på sitt intresse för hästar. På så sätt slipper man ta banklån eller företagslån för att kunna hålla på med sin hobby. Ett bra sätt att förverkliga detta på är att börja med hästuppfödning. På den här sidan beskriver vi vad som är viktigt att tänka på när det gäller hästavel.

Hästar är fantastiska djur. Det är många människor som lägger en stor del av sin vakna tid på att umgås med hästar. Det är både en hobby och en livsstil. Den enda nackdelen med att ha ett stort intresse för hästar är att det belastar din ekonomi relativt hårt. Många behöver därför ta privatlån eller blancolån för att finansiera sin hobby.  Om du bor i en storstad kostar det mycket att hyra en stallplats, även om du hyr en stallplats en bit utanför stadskärnan. Men det kostar även mycket pengar att bedriva en hästgård, även om hästgården ligger på landsbygden där huspriserna är relativt låga. En hästgård behöver underhållas regelbundet och de flesta behöver med jämna mellanrum ansöka om renoveringslån eller företagslån för att kunna hålla hästgården i ett gott skick. När det gäller finansiering av sin hästhobby är ett bra sätt att börja med etisk hästavel, då slipper du ta ett banklån.

Vad är hästavel?

Hästavel innebär att man på ett noga övervägt sätt väljer ut vissa särskilda avelshästar för att förändra hästpopulationen på det sätt man önskar. Det handlar om att man planerar för att vissa hästar ska para sig med varandra för att man ska avla fram en viss hästras. Innan du börjar med hästavel bör du samla lån så att du inte har så höga räntekostnader. Skillnaden mellan avel och vanlig hästuppfödning är att man vid har ett tydligt mål för vilka hästar som ska avlas fram. Syftet med hästavel är att kunna föda upp hästar med vissa särskilt önskvärda egenskaper. Det är en fördel att avla fram hästar som har hög prestationsförmåga om man bedriver hästsport. Vissa bedriver hästavel i syfte att få fram hästar som har vissa hälsoegenskaper, då det kostar mycket att ha hästar och många är angelägna om att hästarna ska ha en god hälsa under hela sin livstid.  Avel kan dock vara dyrt och många behöver låna pengar för att kunna bedriva avelsverksamhet av god kvalitet som uppfyller de krav som ställs i lagen.

Hästavel måste bedrivas etiskt

Det ställs stora krav på att hästavel ska bedrivas etiskt. Lagstiftningen förbjuder hästavel som leder till lidande för hästarna. Vid sidan av att sådan avel är oetisk, så är den också moralisk förkastligt. Rent konkret innebär detta att du inte får bedriva hästavel som kan leda till att föl avlider, att de föds med skador eller andra problem som gör att de inte kan leva besvärsfritt. Om du själv inte har den exakta kompetensen till regelverket kan du ta ett blancolån för att kunna betala några konsulttimmar av en avelsexpert. Om du inte följer reglerna riskerar du att bli föremål för straffrättsligt ansvar och behöva betala ersättning. Om du inte har möjlighet att betala beloppen du blir förpliktigad att betala, behöver du låna pengar genom ett blancolån eller privatlån för att kunna lösa finansieringen. Det är inte särskilt roligt att behöva ta ett ytterligare banklån bara för att man har påförts avgifter på grund av åsidosättande av regler, det kan dessutom vara svårt att få ett nytt privatlån om man tidigare har renoveringslån.

Jordbruksverket tillhandahåller information om vad som gäller för avel.

Ansök om tillstånd för hästavel

Om du yrkesmässigt ska bedriva avelsverksamhet, i form av en hästförening eller annan hästorgansiation, så behöver du söka tillstånd för detta. Detta görs genom att du skriftligen framställer en ansökan hos Jordbruksverket. Om du innan ansökan behöver bygga ut upp din hästgård kan du ansöka om ett renoveringslån.Inan söker tillstånd för detta bör du säkerställa att du har tillräckliga ekonomiska förutsättningar för att kunna klara av verksamhetens finansiering. Ett sätt att göra detta på är att ansöka om ett företagslån. Ett företagslån kan även bekosta en badrumsrenovering i samband att du ska bygga ut eller göra en tillbyggnad av någon viss del av lokalerna.

EU-regler om hästavel

För att bli beviljad tillstånd av Jordbruksverket behöver du möta de krav som ställs i den EU-förordning som innehåller bindande regler om hästavel. Kraven innebär bland annat att hästarna ska vara identifierbara genom en särskild identitetshandling, som är utfärdad av en godkänd organisation för avel. Det är du som djurhållare som har ansvar att göra en ansökan om identitetshandling för varje häst. Av identitetshandlingen ska det bland annat framgå vad hästen har för namn vilket identifikationsnummer hästen har, vilken färg den har och vilken art hästen är av. EU-förordningen innehåller inga begränsningar om rätten att teckna banklån för avelsverksamhet, det står näringsidkaren fritt att jämföra lån för att få kapital till sin verksamhet.

Vaccination är viktigt för den som bedriver avelsverksamhet

Det är av stor vikt att den som arbetar med avel ser till att ha goda rutiner för vaccinering av sina hästar. På så sätt minskar riskerna avsevärt för att problemet att sjukdomar överförs till fölet. Vid sidan av att det är viktigt för hästens hälsa och välmående med vaccinering, så är det också ett krav att hästen är vaccinerad för att få delta i professionell hästsport. Om du behöver hjälp att få pengar för att kunna betala vaccinering kan du som privatperson teckna ett privatlån för att bekosta vaccineringen. Om du driver avelsverksamhet har du sannolikt en ekonomi för att täcka dessa kostnader på grund av intäkterna som avelsverksamheten genererar. Övriga kostnader som kan uppkomma i verksamheten är kostnader för tillbyggnad och för att bygga ut, men även kostnader för att anlita en målare. Det kan vara svårt att få ut lön i avelsverksamheten från en början, då man ofta har höga kostnader från starten. Då kan man behöva ta privatlån och blancolån för att säkerställa att ens privata ekonomi är på en tillfyllest nivå. Detta kan givetvis kompletteras med ett företagslån för att garantera likviditet i företagskassan.

Viktigt att underhålla lokalerna i hästverksamheten

Förutom att den som bedriver hästavel måste följa regler och lagar, så bör den också tillförsäkra att sina lokaler är av god kvalitet. Det är viktigt att regelbundet hålla hästboxarna och stallet i god beskaffenhet, då är det bra att ta hjälp av en målare för att måla om dessa utrymmen. Om du inte har pengar att göra detta kan du ta ett privatlån eller blancolån, om du redan dragit på dig för många lån i din hästverksamhet kan du ansöka om att samla lån och krediter för att frigöra låneutrymme för hästverksamheten. Om du ska avla hästar kommer du behöva fler stallplatser, då behöver du regelmässigt fatta beslut om tillbyggnad av ridhuset. När du ska bygga ut ridhuset kan du ansöka om renoveringslån, ett renoveringslån är ett lån där själva renoveringen ofta utgör säkerheten för renoveringslånet. Ett sätt att få ner kostnaderna för att anlita målare är genom att utnyttja ROT-avdraget som är ett skatteavdrag för dig som privatperson som hyr in en målare. Det går inte att nyttja ROT-avdraget som privatperson utan då får man istället ta ett banklån.

Ekonomisk Guide
Den enklare låneguiden
Lånevillkor för hästuppfödare
Ett samlat skuldkonto 
Nytt Tillgångskonto